Saturday, November 12, 2016

Mahatma Gandhi Sevagram Ashram (Bapu Kuti); Wardha

At Mahatma Gandhi Sevagram Ashram (Bapu Kuti); Wardha, Sindhu College and Diksha Bhumi; Nagpur, and 
Saraswati Mandir; Basar (11-12 Nov 2016)